icons icons
icons

Köpvillkor


På den här sidan hittar du köpvillkor för Bronza.se.

Företagsinformation: 
Bronza AB, org. nr 556909-0300

BOX 12020
102 21 Stockholm
Stockholms län
Sverige

E-post: hello@bronza.se
Telefon: +46 8-50625020

 

Allmänt

Följande villkor gäller alla beställningar som görs av kunden hos Bronza AB (hädanefter ”oss”, ”vi” eller ”Bronza”) via bronza.se.  

När du slutför en beställning ingås ett avtal mellan dig och Bronza, som gäller för din beställning vilket inkluderar eventuella frågor eller tvister som uppkommer som en följd av din beställning. Den version av villkoren som är tillämplig för din beställning är den version som finns tillgänglig på bronza.se vid den tidpunkt då du genomför din order. När vi har tagit emot din beställning skickas en bekräftelse till den e-postadress som du använde när du genomförde ditt köp. Tänk därför på att ange korrekt e-postadress då bekräftelsen kan behövas vid eventuell framtida kontakt med vår kundservice. Vi ber dig vänligen kontakta oss så snart som möjligt för det fall att bekräftelsen inte kommer fram till dig. 

Vi ingår ej avtal med omyndig person utan målsmans tillåtelse.


Beställning

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.
Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till hello@bronza.se.


Leverans & frakt

Vi levererar till följande länder i Europa: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Kroatien, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Slovakien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland och Österrike.


Fraktsätt:

Vi erbjuder följande fraktalternativ: DHL Servicepoint, DHL Paket, DHL Parcel Connect, Postnord MyPack Connect och Budbee.

Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket alternativt om ingen kan ta emot paketet trots upprepade försök
(returfrakt, expeditionskostnad etc). Icke uthämtade paket debiteras.

Priser

Priser på sidan visas i SEK och EUR, beroende på var du befinner dig. I priserna ingår moms. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som Bronza inte råder över, t ex ändrad moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel som ex. priser, specifikation m.m .
                                                                            
Fraktkostnaden för en beställning debiteras efter den faktiska vikten på din vara, vilket sker automatiskt i webbutiken. Kostnaden för frakten redovisas i kassan innan du slutför ditt köp.

Leverans till länder utanför EU kan bli föremål för skatter, tullar och avgifter som tas ut av destinationslandet (importavgifter). Observera att skatter och avgifter kan variera beroende på produktvärde. Kontakta ditt lokala tullkontor för exakt information.

 

Leveranstid

Normal leveranstid är cirka 3-5 dagar. Varor skickas normalt nästkommande vardag.

Vi strävar alltid efter att leverera våra varor inom angivna tidsramar, men förseningar kan vid oväntade händelser förekomma. Om varan inte har kommit fram till angiven leveransadress inom 14 dagar, ber vi dig att kontakta oss, gärna via mail eller telefon. Du har rätt att häva köpet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse. I händelse av att leveranstiden överstiger 30 dagar har du alltid rätt att häva ditt köp. 

Beställning som inte hämtas inom 14 dagar returneras till oss.

Bronza står för transportrisken när varan levereras till dig. Kunden står dock för transportrisken när varan återsänds till oss, för det fall att en retur av vara är nödvändig.

 

Ångerrätt/Retur

Du har rätt enligt lag att ångra ett ingånget avtal med hos oss och returnera produkter inom 14 dagar räknat från dagen efter leveransen utan att ange någon anledning. För att kunna använda ångerrätten måste produkten returneras till oss i det närmaste samma mängd och skick som när du mottog den, även om du har rätt att undersöka varan. Bronza har dock rätt att göra värdeminskningsavdrag för din ersättning som har sin grund i att du har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt.

 

Vid nyttjande av ångerrätt

För att utöva din ångerrätt ska du informera oss genom att skicka ett tydligt meddelande avseende att du utövar din ångerrätt genom att maila oss på hello@bronza.se.

Vi kommer att bekräfta mottagandet av ditt meddelande om ångrat köp via e-post utan onödigt dröjsmål.

Returkostnad: 49 kr betalas av avsändaren.
Retursedel: Kontakta hello@bronza.se för att få en retursedel.
Förpackning: Använd originalförpackning för att säkerställa att produkterna ej skadas under returen.

Du kan också använda dig av följande standardiserade formulär för utövande av ångerrätten:

https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf  

Du måste använda dig av något av de två alternativ som angetts ovan för att du ska kunna utnyttja din ångerrätt.

Återbetalning kommer att ske utan onödigt dröjsmål förutsatt att vi fått varan i retur. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för köpet.

 

Ångerrätten gäller inte vid:

- Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig .

- Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.

- Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.

 

Avbeställning

Du har möjlighet att avbeställa din vara fram till dess att leveransen har påbörjats, vilket görs genom att ringa oss på +46 8-50625020.
När väl leveransen har påbörjats kan du inte längre avbeställa leveransen.

 

Reklamation

Om något skulle vara fel med din vara så meddela oss så snart som möjligt. Reklamation kan göras via e-post till hello@bronza.se och ska innehålla ditt namn, kundnummer, fakturanummer och en utförlig beskrivning av felet. Du har även rätt att vända dig till vår postadress som du finner i början samt längst ned i dessa villkor.

Vid godkänd reklamation svarar vi för dina fraktkostnader. Varan kommer att undersökas i enlighet med den beskrivning av eventuellt fel som du som kund lämnar i samband med reklamationen. Det är därför viktigt att du lämnar en så utförlig beskrivning som möjligt. Om varan efter undersökning befinns felfri eller utsatt för yttre åverkan och reklamationen därför inte godkänns, kommer du som kund att debiteras vår kostnad för att undersöka varan samt fraktkostnad.

Vänligen notera att en reklamation alltid måste göras inom skälig tid (två (2) månader anses alltid vara skälig tid), dock senast inom tre (3) år efter det att du tog emot varan. Notera dock att hållbarheten för vissa av våra produkter endast är mellan 6-12 månader.

Om en reklamation godkänns kompenserar vid dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom något av följande alternativ: reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt, prisreduktion eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. frakt- och returkostnader). 

Vid återbetalning så återbetalar vi dig senast inom 10 dagar räknat från det att avtalet har hävts på riktiga grunder. Återbetalning görs med samma betalningssätt som du använde när du genomförde köpet.


Skador på paket och ej uthämtade paket

Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket. Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med posten eller transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss.


SMS-utskick

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.


Bestämmelsens ogiltighet

För det fall att delar av dessa villkor förklaras ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte påverka giltigheten av återstående villkor.

 

Personuppgiftshantering

Hanteringen av din personliga information regleras av vår Integritetspolicy. Du finner vår Integritetspolicy här: 

 

Uppsägning av avtal

En uppsägning av ditt köpeavtal med oss påverkar inte våra rättigheter att ta emot pengar som du är skyldig oss i enlighet med dessa köpvillkor.

 

Fullständigt avtal

Dessa villkor utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av vår webbplats samt de köp du gör på vår webbplats, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och Bronza .


Tvist

Vår ambition är alltid att lösa eventuella problem tillsammans med våra kunder. Om du har problem med en produkt som du har köpt från Bronza och för det fall att du inte har lyckats lösa tvisten tillsammans med oss, kan du lämna in ett klagomål till: 

Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se
Box 174
101 23 Stockholm

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Du kan även kontakta konsumentvägledaren i din kommun eller, vid gränsöverskridande köp, skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning på nätet, vilken är tillgänglig på EC Online Dispute Resolution.


Force Majeure

Bronza undantas genom dessa villkor ansvar för skador eller förseningar som har sin grund i omständighet som ligger utanför vår kontroll. Exempel på sådana omständigheter är översvämningar, bränder, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden och krig.

 

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med tillämpliga lagar i Sverige.

 

Kontakt

Vid eventuella frågor om dessa villkor kan du kontakta oss på följande uppgifter:

Bronza AB, org. nr 556909-0300

BOX 12020
102 21 Stockholm
Stockholms län
Sverige


Telefon: +46 8-50625020
E-post: hello@bronza.se

 

Terms & conditions 


On this page you will find purchase terms for Bronza.se.


Company information:


Bronza AB,
Corporate Identity Number: 556909-0300

BOX 12020
102 21 Stockholm
Stockholm County
Sweden

Email: hello@bronza.se
Phone: +46 8-50625020

Generally


The following conditions apply to all orders placed by the customer at Bronza AB (hereinafter "us", "we" or "Bronza") via bronza.se.

When you complete an order, an agreement is entered into between you and Bronza, which applies to your order, which includes any questions or disputes that arise as a result of your order. The version of the terms that apply to your order is the version that is available on bronza.se at the time you execute your order. Once we have received your order, a confirmation will be sent to the email address you used when you made your purchase. Therefore, remember to enter the correct e-mail address as confirmation may be needed in the event of future contact with our customer service. We kindly request you to contact us as soon as possible in case the confirmation does not reach you.

We do not enter into agreements with minors without the permission of a guardian.


Ordering

When you have completed your order, an order confirmation will be sent to your e-mail address. In the confirmation you will find all information about products, price, billing and delivery address.
If there is any error in the order confirmation, you must contact us immediately via e-mail to hello@bronza.se.


Delivery & shipping

We deliver to the following countries in Europe: Sweden, Norway, Denmark, Finland, Belgium, France, Ireland, Italy, Luxembourg, Croatia, the Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Slovakia, the United Kingdom, the Czech Republic, Germany and Austria.


Shipping method:

We offer the following shipping options: DHL Servicepoint, DHL Paket, DHL Parcel Connect, Postnord MyPack Connect and Budbee.

We reserve the right to charge the costs of the handling that occurs with uncollected packages or if no one can receive the package despite repeated attempts (return shipping, handling costs, etc.). Uncollected packages will be charged.


Prices

Prices on the page are displayed in SEK and EUR, depending on where you are. Prices include VAT. When the order is confirmed, the prices can only be changed by circumstances that Bronza does not have control over, such as changed VAT. We reserve the right to make printing errors such as. prices, specification, etc.

The shipping cost for an order is charged according to the actual weight of your item, which is done automatically in the online store. The cost of shipping is reported at checkout before you complete your purchase.

Delivery to countries outside the EU may be subject to taxes, duties and charges levied by the country of destination (import duties). Please note that taxes and fees may vary depending on product value.
Contact your local customs office for exact information.


Delivery time

Normal delivery time is about 3-5 days. Goods are normally sent the next weekday.

We always strive to deliver our goods within the specified time frames, but delays can occur in the event of unexpected events. If the product has not reached the specified delivery address within 14 days, we ask you to contact us, preferably by email or phone. You have the right to cancel the purchase if the delay is of significant importance. In the event that the delivery time exceeds 30 days, you always have the right to cancel your purchase.

Orders that are not picked up within 14 days will be returned to us.

Bronza is responsible for the transport risk when the product is delivered to you. However, the customer bears the transport risk when the goods are returned to us, in the event that a return of the goods is necessary.


Returns and exchanges

In Sweden you have the right by law to cancel an agreement entered into with us and return products within 14 days from the day after delivery without stating any reason. In order to use the Right to withdraw, the product must be returned to us in almost the same quantity and condition as when you received it, even if you have the right to examine the product. However, Bronza has the right to make a depreciation deduction for your compensation, which is based on the fact that you have handled the product to a greater extent than necessary.

 

When exercising the Right to withdraw

To exercise your Right to withdraw, you must inform us by sending a clear message regarding that you exercise your Right to withdraw by emailing us at hello@bronza.se.

We will confirm receipt of your regretted purchase notification by email without undue delay.

Return cost: SEK 39 is paid by the sender.
Return note: Contact hello@bronza.se to get a return note.
Packaging: Use original packaging to ensure that the products are not damaged during return.

You can also use the following standardized forms for exercising the right of withdrawal:

https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf

You must use one of the two options listed above in order to exercise your Right to withdraw.

Refund will be made without unnecessary delay provided we have received the item in return. We will use the same means of payment for the refund that you have used for the purchase.

The Right to withdraw does not apply to:

  • Products that due to health or hygiene reasons have been sealed (sealed) and where the seal (sealing) has been broken by you.
  • Custom-made product, which has been tailor-made especially for you or has a clear personal touch to your wishes.
  • Services that have been completed and where you have expressly agreed to the service being started without the right of withdrawal.Cancellation

You have the opportunity to cancel your item until delivery has begun, which is done by calling us on +46 8-50625020. Once delivery has begun, you can no longer cancel delivery.


Complaint


If something should be wrong with your item, let us know as soon as possible. Complaints can be made via e-mail to hello@bronza.se and must contain your name, customer number, invoice number and a detailed description of the error. You also have the right to contact our postal address, which you will find at the beginning and at the bottom of these terms.

In the event of an approved complaint, we are responsible for your shipping costs. The product will be examined in accordance with the description of any defects that you as a customer leave in connection with the complaint. It is therefore important that you provide as detailed a description as possible. If the product after inspection is found to be faultless or exposed to external damage and the complaint is therefore not approved, you as a customer will be charged our cost for examining the product and shipping costs.

Please note that a complaint must always be made within a reasonable time (two (2) months is always considered a reasonable time), but no later than within three (3) years after you received the product. Note, however, that the shelf life of some of our products is only between 6-12 months.

If a complaint is approved, you compensate in accordance with the rules in the Consumer Purchase Act (1990: 932) through one of the following alternatives: repair of an existing product, through a new equivalent product, price reduction or by returning your payment for the product (incl. Shipping) and return costs).

In the event of a refund, we will refund you no later than 10 days from the time the agreement has been terminated on the correct grounds. Refunds are made using the same payment method that you used when you made the purchase    Damage to packages and uncollected packages
If you discover damage to the package, you must immediately report this to the post office or other carrier and report the damage. Do not retrieve a damaged package. If you do not discover the damage until you have opened the package, and the damage is of such a nature that it can be attributed to the handling of the post office or the transport company, you must contact them and make a claim report. If any dispute with the post office or the transport company can not be resolved, please contact us.

SMS / Text messages

The mobile phone number you enter at checkout may be used for SMS notification of delivery or other communication concerning your order.

 

Invalidity of the provision

In the event that parts of these conditions are declared invalid or are declared ineffective by a court or supervisory authority, this shall not affect the validity of the remaining conditions.


Personal data management

The handling of your personal information is regulated by our Privacy Policy. You can find our Privacy Policy here:


Termination of agreement

Termination of your purchase agreement with us does not affect our rights to receive money that you owe us in accordance with these terms of purchase.


Complete agreement

These terms constitute the entire agreement and agreement between you and us and govern your use of our website and the purchases you make on our website, and supersede all prior or contemporaneous agreements, communications and proposals, whether oral or written, between you and Bronze.


Dispute

Our ambition is always to solve any problems together with our customers. If you have a problem with a product that you have purchased from Bronza and in the event that you have not been able to resolve the dispute with us, you can submit a complaint to:

General Complaints Board, www.arn.se
Box 174
101 23 Stockholm

In the event of a dispute, we follow the General Complaints Board's recommendations.

You can also contact the consumer advisor in your municipality or, in the case of cross-border purchases, send your complaint to the EU's online dispute resolution platform, which is available on EC Online Dispute Resolution.


Force majeure

Through these terms, Bronza is exempt from liability for damages or delays that have their basis in circumstances beyond our control. Examples of such circumstances are floods, fires, work interruptions, bans, restrictions, sabotage, poor transport and weather conditions and wars.


Applicable law and jurisdiction

These terms are governed by and interpreted in accordance with applicable laws in Sweden.

 

Contact

If you have any questions about these terms, you can contact us at the following information:

Bronza AB, org. No. 556909-0300

BOX 12020
102 21 Stockholm
Stockholm County
Sweden


Phone: +46 8-50625020
Email: hello@bronza.se